• خرسند می شویم تا پرسش های خود را با ما در میان بگذارید.
  • خرسند می شویم از اینکه مطالب نگاشته شده توسط شما که مربوط به روش های کار روایی باشد را در اینجا با علاقمندان به اشتراک بگذاریم.
  • خرسند می شویم چنانکه از وجود مطالب و یا کتاب هایی که می توانند به روش های کار روایی مرتبط باشند مطلع هستید، ما را در جریان بگذارید تا آن را با دیگر علاقمندان نیز به اشتراک بگذاریم.
  • خرسند می شویم از اینکه نام و ایمیل خود را در گروه روایت کاران بگنجانید تا شما را بعنوان نخستین علاقمندان و دوستانی که به روش های کار روایی و ارزش های مرتبط با آن پایبند هستند در لیستی بگنجانیم. از این طریق بطور پیوسته شما را در جریان هرگونه کتاب تازه، مقاله ی تازه و یا گردهمایی مربوط به روش های کار روایی و روایت درمانی قرار خواهیم داد.