جواب ناتمام به یک سوال کوتاه: روایت درمانی چیست؟

نوشته: Erik Sween

ترجمه: طاهره براتی

سناریوی آشنایی است. بعضی ها کنجکاوانه می پرسند «روایت درمانی چیست؟»، و بعد به ساعت خود نگاه می کنند تا خاطر نشان کنند که فقط برای شنیدن پاسخی کوتاه، وقت دارند. هربار که این سوال مطرح می شود، من به خودم می لرزم که چه باید بگویم؟ دنبال واژه های مناسب می گردم و حافظه ام را مرور می کنم. اما به ندرت به این نتیجه می رسم که پاسخم معرف شایسته ای برای ابعاد متعدد روایت درمانی است. اغلب پیش می آید که مخاطب در واکنش به پاسخ ام مودبانه سر تکان می دهد و ناشیانه سکوت می کند. می خواهم هر طور که می توانم راهی پیدا کنم تا علاقه و همدلی ام با روایت درمانی را با افرادی که این سوال را می پرسند در میان بگذارم.

یافتن پاسخی مشخص به این سوال کوتاه، آسان نیست. ولی نمی توانم از جستجوی پاسخی مناسب طفره بروم. گرچه تلاش های بسیاری در این زمینه داشتم که منجر به پاسخی روشن نشده است، اما این سوال را با تمام سردرگمی و کلنجاری که ایجاد می کند دوست دارم. آیا می توانم با زبان عامیانه بگویم که کار من به عنوان روایت درمانگر چیست؟ آیا می توانم جملات و کلماتی انتخاب کنم که برای افراد غیر متخصص هم قابل درک باشد؟ البته برایم آسان است که … (ادامه متن را در اینجا بخوانید)

 

 

Comments Off on جواب ناتمام به یک سوال کوتاه: روایت درمانی چیست؟